Obsługa informatyczna firm, integracja systemów informatycznych

Czynsze_Plus to element integrujący system naliczeń czynszowych z system wymiany danych z mieszkańcami w formie strony WWW,  który zapewnia dwukierunkowy przepływ informacji. Kierunek przepływu zależy od wykorzystywanych opcji. 
Czynsze_Plus zwiększa również funkcjonalność systemów czynszowych o możliwość automatycznego przechwytywania odczytów wodomierzy pobieranych drogą radiową (na podstawie dokumentu elektronicznego dostarczanego przez operatora liczników radiowych) jak i odczytów podawanych przez stronę WWW.
Istnieje również możliwość automatycznego pobierania wyciągów bankowych generowanych przez bank.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

 • wysłanie informacji o wysokości naliczonego czynszu oraz saldzie lokalu na stronę WWW
 • Pobieranie wprowadzonych na stronie WWW odczytów liczników wody.
 • Zakładanie kont użytkowników na stronie WWW.
 • Kontrola przynależność do grupy użytkowników strony WWW (członkowie lub pozostali użytkownicy).
 • Wysyłanie dodatkowych informacji dla lokatorów z podziałem na grupy użytkowników
 • Pobieranie informacji odczytów liczników radiowych
 • Pobieranie wyciągów bankowych

Dane do strony WWW.
Zakładka Dane do strony WWW to część systemu odpowiedzialna za przepływ informacji z systemu naliczeń czynszowych do strony WWW. Program Czynsze_Plus eksportuje następujące dane:

 • Wysokość salda lokalu w rozbiciu na poszczególne typy obrotu na określony dzień.
 • Wysokość naliczonego czynszu w rozbiciu na poszczególne składniki w określonym miesiącu.
 • Numer indywidualnego rachunku bankowego.
 • Dodatkowe informacje zdefiniowane jako opis 1, opis 2, opis 3, opis 4.

Momenty przesłania danych określa operator systemu. Jeżeli uzna iż dane zawarte w systemie naliczeń czynszowych są kompletne na dany miesiąc może skorzystać z jednego z trybów przesyłu:

 • Wyślij dane wszystkich do WWW – system wyśle dane każdego użytkownika stron WWW.
 • Wyślij dane wybranych do WWW – system wyśle dane wybranych użytkowników stronny WWW. Opcja wykorzystywana przy aktualizacje danych lokali w których incydentalnie nastąpiła zmiana salda lub wartość naliczono czynszu. Innym zastosowaniem tego wariantu jest sytuacja w której chcemy przekazać komunikat tylko do wybranych użytkowników.

W celu optymalizacji wydajność przesyłania danych Czynsze_Plus dokonują eksportu informacji jedynie lokalom, które w określonym momencie posiadają parametr naliczeń „WWW”.

Podczas eksportu następuje także weryfikacja przynależności do grupy użytkowników strony WWW. Najczęściej wyróżniamy dwie grupy : członkowie oraz pozostali użytkownicy. Przynależność do danej grupy determinuje zakres dostępnych informacji na stronie WWW. I tu również przynależność do grupy jest określana przez parametr naliczeń systemu czynszowego.

Odczyt Liczników
Zakładka Odczyty liczników to część systemu która pobiera do systemu naliczeń czynszowych wprowadzone przez użytkowników strony WWW odczyty liczników wody. Podczas importu każdy odczyt jest  weryfikowany pod względem zgodność z podaną normą zużycia ciepłej i zimnej wody podanych jako parametrach systemu. Każdy przetworzony odczyt jest przenoszony do archiwum odczytów, co pozwala na przeglądanie i weryfikację historii wprowadzonych przez użytkownika strony WWW odczytów.

Odczyty niepoprawne czyli:

 • niezgodne z normą zimnej i ciepłej wody
 • mniejsze od poprzedniego zaewidencjonowanego odczytu
 • odczyty dla których nie odnaleziono aktywnych licznikówsą raportowane i możliwe do wydruku w celu dalszej weryfikacji. Każde przetworzenie odczytów tworzy raporty poprawnie oraz błędnie przetworzonych odczytów które możemy przeglądać z poziomu Czynsze_Plus.

Istnieje również możliwość pobierania odczytów radiowych z udostępnionego przez operatora liczników dokumentu elektronicznego.


Wyciągi Bankowe
Zakładka „Wyciągi bankowe” to narzędzie służące do przetwarzania wyciągów bankowych pobranych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych. Obróbka pobranych wyciągów ma celu otrzymanie plików w formie akceptowalnej przez system naliczeń czynszowych.

Proces obróbki jest zakończony podzieleniem wyciągu bankowego na dwie części: pozycje związane z lokalami mieszkalnymi i pozycje związane z lokalami użytkowymi.

Tak przygotowane pliki są gotowe do importu do systemu czynszowego.

Funkcja przetwarzana wyciągów bankowych może być wywoływana automatycznie przez system działający w tle. W takim przypadku w określonym katalogu wynikowym otrzymamy gotowe pliki.