Obsługa informatyczna firm, integracja systemów informatycznych

Forester – Finansowo-Księgowy system pełnej obsługi koła łowieckiego

Aplikacja wykorzystuję bazę danych Firebird

Opis programu:

Koło łowieckie
W menu głównym w części „Kontrahenci” znajduje się opcja „Dane Koła”. Formatka ta składa się z dwóch zakładek: „Informacje ogólne” oraz „Informacje dodatkowe”. Zakładka „Informacje ogólne” pozwala na określenie nazwy koła łowieckiego jego adresu oraz pozostałych informacji niezbędnych do poprawnego funkcjonowania programu. Zakładka „Informacje dodatkowe” pozwala na określenie takich informacji o kole łowieckim jak np.: numer rachunku bankowego, okręg PZŁ, wielkość składki członkowskiej. Ilość informacji przechowywanych można zwiększyć o inne, określone parametry.

Lista obwodów
W menu głównym, w części „Gospodarka łowiecka” znajduje się opcja „Lista obwodów”. Lista obwodów zawiera zestawienie wszystkich obwodów łowieckich dzierżawionych przez koło łowieckie. Obwód definiowany jest poprzez podanie odpowiednich parametrów lokalizacji oraz powierzchni(leśnej, polnej i wodnej). Powierzchnia całkowita oblicza się automatycznie. Na liście głównej obwodów, w podsumowaniu, pojawiają się łączne sumy dla wszystkich powierzchni.

Zwierzyna łowna
W menu głównym, w części „Ustawienia” znajduje się opcja „Zwierzyna łowna”. Lista zawiera wszystkie zwierzęta łowne, wraz z ich kodami, cenami tuszy oraz informacjami dodatkowymi.

Towary
W menu głównym, w części „Towary” znajduje się opcja „Lista towarów”. Lista zawiera towary, wprowadzone do systemu, wraz z ich kodami, cenami, stawkami VAT, jednostkami oraz informacjami dodatkowymi. Towar określony jest za pomocą następujących parametrów:

 • Nazwa
 • Kod
 • Stawka VAT
 • Kod PKWIU
 • Jednostkami
 • Opis
 • Cena jednostkowa

Obok opcji „Lista towarów”, w menu „Towary” znajduje się także opcja: „Jednostki”. Pozwala ona na dostęp do listy jednostek wprowadzonych do systemu. Z poziomu tej listy można wprowadzać nowe jednostki oraz edytować bądź usuwać istniejące.

Lista myśliwych
W menu głównym, w części „Koło łowieckie” znajduje się opcja „Lista myśliwych”. Lista zawiera zestawienie wszystkich myśliwych w kole łowieckim. Myśliwych można edytować, usuwać oraz dodawać nowych, podobnie jak ma to miejsce w innych formatkach. Formatka do dodawania/edycji myśliwego zbudowana jest z 7 części:

 1. Informacje podstawowe – ta częśc zawiera podstawowe informacje personalne o myśliwym
 2. Adresy – ta zakładka formatki zawiera listę wszystkich adresów myśliwego. Jeden z adresów może być określony jako „główny”, jest on wyświetlany na innych formatkach i wydrukach(np. Faktura). Myśliwy powinien mieć jeden adres główny.
 3. Telefon/fax – ta część umożliwia wprowadzanie informacji kontaktowych myśliwego(np. Telefon, fax, email). Jeden z kontaktów może być określony jako „główny”.
 4. Rachunki bankowe – ta część formatki zawiera listę wszystkich rachunków bankowych myśliwego, jest to pomocne, w przypadku rozliczeń z myśliwym. Jeden z rachunków może być określony jako „główny”.
 5. Informacje dodatkowe – tutaj można wprowadzić wszelkie pozostałe informacje, których nie wprowadzono wcześniej. Ilość informacji przechowywanych można zwiększyć o inne, określone parametry.
 6. Myśliwi ta część formatki umożliwia wprowadzenie takich danych jak: numer legitymacji PZŁ, numer pozwolenia na broń, data przystąpienia do PZŁ, funkcja pełniona w kole, itp. Przyciski „Psy” oraz „Broń” prowadzą do odpowiednich list. Możliwe jest przechowywanie informacji ewidencyjnych dotyczących broni myśliwego oraz jego psów.

Szkody łowieckie
W menu głównym, w części „Gospodarka łowiecka” znajduje się sekcja „Szkody łowieckie”. Sekcja ta zawiera cztery listy zawierające szkody łowieckie. Listy grupują szkody po: osobie poszkodowanej, gatunku zwierzyny oraz obwodzie łowieckim. Ostatnia lista zawiera zawiera zestawienie wszystkich szkód.

Odstrzały
W menu głównym, w części „Koło łowieckie” znajduje się sekcja „Odstrzały”. Ewidencja odstrzałów jest przydatna podczas wprowadzania pozyskanej zwierzyny.

Ewidencja pozyskanej zwierzyny
W menu głównym, w części „Gospodarka łowiecka” znajduje się sekcja „Pozyskana zwierzyna”. Sekcja ta zawiera cztery listy zawierające pozyskaną przez myśliwych zwierzynę. Listy grupują pozyskania po: myśliwym, gatunku zwierzyny oraz obwodzie łowieckim. Określa się tutaj jaka zwierzyna została pozyskana przez myśliwego w danym obwodzie. Pole „cena tuszy” obliczane jest automatycznie po podaniu wagi tuszy.

Finanse koła łowieckiego
Część finansowa programu skupiona jest w menu głównym „Finanse”. Dostępne tam opcje pozwalają na tworzenie faktur zakupowych, sprzedażowych i korygujących oraz dokumentów kasowych. Każdą wprowadzoną fakturę można zatwierdzić. Zatwierdzenie faktury powoduje wygenerowanie operacji księgowej oraz zablokowanie możliwość zmiany faktury.

Faktury
Program obejmuje zarówno ewidencje zakupu jak i sprzedaży. Na formatce faktury należy wprowadzić jej numer(faktury sprzedażowe numerowane są automatycznie), sprzedającego, kupującego, sposób płatności oraz odpowiednie daty.

Dokumenty kasowe
Raport kasowy, dostępny w menu głównym w sekcji „Finanse” umożliwia podgląd i wprowadzanie dokumentów kasowych. Istnieje możliwość wprowadzania dokumentów KP i KW.

Księgowość
Mechanizm księgowań opiera się na wprowadzeniu operacji księgowej, która następnie podlega zaksięgowaniu. Operacje można wprowadzań ręcznie lub automatycznie. Automatyczne operacje powiązane są ze zdarzeniami(pozyskanie, szkoda, faktury). Przed dokonaniem księgowania operację można edytować. Każda operacja musi być powiązana z dowodem księgowym(faktura). Zaksięgowana operacja znika z tej listy i trafia do księgi(„wpisy w księdze”)

Wzorce numeracji
Określają sposoby numerowania dokumentów. Numeracja dokumentów powinna przebiegać zgodnie z ustalonymi tu wzorcami.