Kontroling

Kontroling w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Papirus SQL może być realizowany w oparciu o wyniki uzyskiwane w module Kontroling. Moduł ten jest ściśle powiązany z innymi modułami systemu a w szczególności z programem Finansowo księgowym. Przy jego pomocy można definiować dowolną ilość sprawozdań dla wyodrębnionych logicznie jednostek przychodów i kosztów np.: zleceń, budów, nieruchomości lub innych MPK (miejsc powstawania kosztów) występujących w przedsiębiorstwie. Definicje mogą dotyczyć dowolnych wielkości a szczególności kosztów, przychodów i ich planów jak również wyników porównania kosztów z przychodami. Odwzorowane w module mechanizmy pozwalają w łatwy sposób definiować, rozwijać, łączyć i grupować pozycje sprawozdań. Istnieje również możliwość pobierania danych do sprawozdań z-pozostałych modułów systemu lub wprowadzać je ręcznie. Dane bilansowane są w okresach miesięcznych. System w powiązaniu z programem Finansowo księgowym stwarza możliwości budowania alternatywnych planów kont księgowych. W praktyce oznacza to, że np. konta zespołu 5 mogą być zdefiniowane w module Kontrolingu a księgowanie w nim odbywa się pozabilansowo na podstawie księgowań dokonanych na kontach w programie Finansowo księgowym. Pozwala to rozdzielić prowadzenie księgowości wymaganej ustawą o rachunkowości od księgowości zarządczej oraz kontroling kosztów, przychodów lub innych wymaganych przez użytkownika wielkości. Upraszcza prowadzenie księgowości podatkowej stwarzając jednocześnie większe możliwości do wprowadzania instrumentów pozwalających na łatwe wykorzystanie raz wprowadzonych danych do uzyskiwania wyników tak istotnych do planowania, śledzenia realizacji oraz podejmowania decyzji. Takie podejście zapewnia zawsze spójny układ danych w przedsiębiorstwie przy minimalnych nakładach pracy na jego stworzenie.

Program umożliwia:

  • definiowania dowolnej ilości sprawozdań
  • konfigurowanie pozycji sprawozdań w oparciu o pobrane lub przekształcone dane z planu kont do układu wymaganego przez użytkownika
  • możliwość zasilania pozycji sprawozdań danymi z innych modułów systemu
  • wprowadzanie planów odpowiadających zdefiniowanym pozycjom sprawozdania
  • drukowanie predefiniowanych raportów dla zdefiniowanych sprawozdań
  • w układzie wynik miesięczny, plan miesięczny, wynik narastająco, plan narastająco
  • możliwość definiowania i drukowania dowolnych sprawozdań w oparciu o Crystal Reports firmy Crystal Decisions.

Wdrażanie modułu ma charakter indywidualny. Proste układy oparte na planie kont realizowane są dość szybko i łatwo. Układy bardziej zaawansowane wymagają dokładnej analizy danych wejściowych, oczekiwań w zakresie wymaganych wyników oraz sposobów ich prezentacji. Standardowe mechanizmy modułu ułatwiają wprowadzenie definicji sprawozdań oraz generowanie predefiniowanych zestawień. Duża swoboda w definiowaniu sprawozdań, bezpośrednia dostępność danych z innych modułów w połączeniu z możliwością instalowania dodatkowych raportów z użyciem graficznej prezentacji wyników pozwala na zaspokojenie nietypowych i trudnych wymagań użytkowników.