Obieg informacji i dokumentów

PAPIRUS 3000

Zarządzanie sprawami, zadaniami i dokumentami

Moduł przeznaczony jest do ewidencjonowania i zarządzania sprawami, dokumentami oraz zadaniami. Z pomocą programu kadra kierownicza może zaządzać sprawami i kontrolować zadania realizowane przez pracowników. Pozwala definiować i organizować strumienie przepływu informacji z wykorzystaniem mechanizmów WorkFIow. System rejestruje i pozwala odwzorować proces realizacji sprawy w formie elektronicznej (od zarejestrowania, poprzez jej realizację, aż do zakończenia z możliwością podania efektu końcowego). Użytkownicy mogą pracować na dokumentach elektronicznych. Przygotowywać odpowiedzi na pisma korzystając z zdefiniowanych wzorców. System obsługuje skanery i pocztę e-mail. Mechanizmy ochrony dostępu pozwalają na selektywne nadawanie uprawnień do gromadzonych w systemie informacji. Wiele zaimplementowanych mechanizmów zabezpieczania dostępu do informacji pozwala na skuteczną ochronę danych przed dostępem osób nieuprawnionych. Moduł stanowi jeden z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania.

Program umożliwia:

 • ewidencję spraw (pisma, faktury, zamówienia, wnioski, reklamacje, inne wg definicji) z uwzględnieniem dzienników korespondencji
 • możliwość budowania ściśle określonych ścieżek postępowania dla sprawy i dokumentów – WorkFIow
 • ewidencję dokumentów w postaci elektronicznej
 • zarządzanie wersjami i uprawnieniami dokumentów
 • skanowanie dokumentów
 • przydzielanie zadań
 • nadawanie sprawom priorytetów i sterowanie kolejnością wykonywanych zadań
 • weryfikowanie pracochłonności zadania, projektu
 • kontrolowanie terminowości realizowanych spraw i zadań
 • w powiązaniu z modułem Kadry-Płace, FK, Kontroling rozliczanie efektywności prowadzonych projektów
 • ewidencjonowanie faktur z uwzględnieniem ich skanowania i dalszego obiegu w module Rejestry faktur
 • definiowanie wzorców dokumentów (np. pism, ofert, notatek, protokołów)
 • obsługę poczty elektronicznej
 • obsługę korespondencji seryjnej (pism, e-mail) wg definiowalnych szablonów
 • ewidencjonowanie rozbudowanej bazy kontrahentów
 • śledzenie przebiegu sprawy
 • przeglądanie spraw i historii kontaktów z kontrahentem
 • definiowanie struktury organizacyjnej, rodzajów spraw, kategorii kontrahentów
 • pracę w trybie zdalnym
 • automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • obsługę terminarza z wpisami o spotkaniach (zadaniach) do realizacji
 • prowadzenie Elektronicznej Książki Nadawczej
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • prowadzenie centralnej ewidencji dokumentów (np. dokumentacja ISO)
 • stosowanie Rzeczowego Wykazu Akt
 • zaawansowane definiowanie uprawnień
 • prowadzenie książki telefonicznej
 • wiele innych funkcji

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia:

 • dyplom firmy Microsoft
 • wyróżnienie na targach SOFTARG 2000 nagroda „Złoty CD – ROM” na targach INFOBIT 2000