Środki trwałe

Moduł przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji i naliczeń związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewidencja środków trwałych może być prowadzona w różnych układach, najczęściej stosowane są układy miejsc powstania kosztów, grup środków trwałych oraz ich miejsc użytkowania. W oparciu o wprowadzone dane program dokonuje naliczeń amortyzacji lub umorzeń oraz generuje wymagane zestawienia księgowe. Moduł pozwala również na prowadzenie ewidencji wyposażenia

Moduł stanowi element Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania,

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, w szczególności z modułami: Finanse i księgowość, Kontroling, Remonty, Czynsze i media
 • obsługę w układzie wielozakładowym i wielorocznym
 • rejestrację i modyfikację środków trwałych oraz ich składników
 • rejestrację operacji ewidencyjnych i wartościowych na środkach trwałych z wykorzystaniem definiowanych dokumentów (przyjęcie, likwidacja, itp.)
 • automatyczne nadawanie numerów inwentarzowych i dowodów według zdefiniowanej maski
 • klasyfikowanie środków trwałych według systemu KŚT
 • prowadzenie ewidencji budynków z powierzchnią lub udziałami na podstawie której automatycznie generowane są dokumenty zmniejszeń wartości
 • dodatkowe klasyfikowanie środków trwałych według innych zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów
 • naliczanie amortyzacji i umorzeń zgodnie z obowiązującymi zasadami: metodą liniową, metodą degresywną, wg planu rocznego, z uwzględnieniem sezonowości oraz wielu miejsc powstawania kosztów
 • naliczanie i ewidencję amortyzacji w układzie bilansowym i podatkowym
 • symulowanie przebiegu amortyzacji aż do całkowitego umorzenia środka trwałego
 • generowanie planów amortyzacji z uwzględnieniem planowanych zakupów
 • prowadzenie odpisów umorzeń i amortyzacji
 • prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych (również przy użyciu czytnika kodów kreskowych)
 • ewidencja lokalizacji środków trwałych
 • ewidencja osób odpowiedzialnych za powierzony majątek
 • obsługę ewidencji z wykorzystaniem kodów kreskowych oraz kodów 2D
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • wiele innych funkcji